Forum - HAJLO.COMmunity [ forum dyskusyjne, kasa za posty, forum młodzieżowe, forum wielotematyczne ]


Nabór do ekipy forum!!! Więcej informacji: Napisz PW

Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gościTerminal -> Czy taki straszny jak go malują ?
(18-11-2012 15:51) #1

Terminal -> Czy taki straszny jak go malują ?

Witajcie drodzy czytelnicy.
W tym wątku postaram się przekonać was do używania konsoli/terminala.
Otóż czym ten tajemniczy "terminal" jest ?
Konsola (terminal) to „serce” każdego systemu Linux, jest to główne narzędzie, przy pomocy którego sterujemy naszym systemem operacyjnym.
W tym wątku przedstawię wam ogrom uporządkowanych grupami komend ułatwiających nam pracę w konsoli.
A więc zaczynamy.

$Pliki i Katalogi
• cd - -> Wraca do poprzedniego katalogu.
• cd -> Przechodzi do katalogu $HOME.
• (cd dir && command) -> Przechodzi do katalogu, wykonuje komendę i wraca z powrotem.
• cp plik1 plik2 → Tworzy kopię plik1 o nazwie plik2.
• cp pliki katalog → Kopiuje dany plik(i) do katalogu.
• mv plik plik → Zmienia nazwę pliku.
• mv pliki katalog → Przenosi plik(i) do katalogu.
• rm pliki → Usuwa plik(i).
• rm -r katalog → Usuwa katalog wraz z jego zawartością.
• touch pliki → Tworzy plik(i). Jeżeli pliki istnieją to aktualizuje ich datę utworzenia.
• echo "tekst" >> plik → Dopisuje tekst do pliku.
• echo "tekst" > plik → Wpisuje tekst do pliku.
• tail plik → Pokazuje 10 ostatnich linii pliku.
• tail -x plik → Pokazuje x ostatnich linii pliku.
• tail -f plik → Jak wyżej, ale automatycznie odświeża efekt po każdej modyfikacji pliku.
• head plik → Pokazuje 10 początkowych linii pliku.
• mkdir katalog(i) → Tworzy katalog(i).
• cat plik(i) → Wyświetla całą zawartość plików.


$Szukanie plików
• ls -> Pokazuje zawartość katalogu.
• ls -lrt -> Pokazuje zawartość katalogu według daty.
• ls /usr/bin | pr -T9 -W$COLUMNS -> Pokazuje zawartość katalogu w dziewięciu kolumnach.
• find -name '*.[ch]' | xargs grep -E 'expr' -> Szuka wyrazu 'expr' w obecnym katalogu i poniżej.
• find -type f -print0 | xargs -r0 grep -F 'example' -> Szuka danego wyrazu tylko w nazwie pliku w obecnym katalogu i poniżej.
• find -maxdepth 1 -type f | xargs grep -F 'example' -> Szuka danego wyrazu tylko w nazwie pliku w obecnym katalogu.
• find -maxdepth 1 -type d | while read dir; do echo $dir; echo cmd2; done -> Wykonuje (w pętli) wiele komend dla każdego znalezionego wiersza.
• find -type f ! -perm -444 -> Znajduje pliki nie mogące zostać odczytane przez nikogo (pożyteczne na serwerach www).
• find -type d ! -perm -111 -> Znajduje katalogi niedostępne dla żadnego użytkownika (pożyteczne na serwerach www).


$Informacje o systemie
• uname -a -> Pokazuje wersje jądra i architekturę systemu
• head -n1 /etc/issue -> Pokazuje nazwę i wersję linuksa
• cat /proc/partitions -> Pokazuje partycje zarejestrowane w systemie
• grep MemTotal /proc/meminfo -> Pokazuje informacje o pamięci RAM
• grep "model name" /proc/cpuinfo -> Pokazuje informacje o procesorze
• lspci -tv -> Pokazuje informacje o PCI
• lsusb -tv -> Pokazuje informacje o USB
• mount | column -t -> Pokazuje systemy plików podłączone do komputera

$Kopie zapasowe i kompresja
• gpg -c file -> Szyfruje plik
• gpg file.gpg -> Odszyfrowuje plik
• tar -c dir/ | bzip2 > dir.tar.bz2 -> Tworzy skompresowaną kopię katalogu dir/
• tar -c dir/ | gzip | gpg -c | ssh user@remote 'dd of=dir.tar.gz.gpg' -> Tworzy skompresowaną i zaszyfrowana kopię katalogu /dir a następnie kopiuje go na inny komputer.
• find dir/ -name '*.txt' | tar -c --files-from=- | bzip2 > dir_txt.tar.bz2 -> Tworzy kopię z części plików zawartych w katalogu dir/ oraz innych w nim zawartych.
• find dir/ -name '*.txt' | xargs cp -a --target-directory=dir_txt/ --parents -> Kopiuje część plików zawartych w katalogu dir/ oraz innych w nim zawartych do katalogu dir_txt.
• ( tar -c /dir/to/copy ) | ( cd /where/to/ && tar -x -p ) -> Kopiuje (wraz z prawami) katalog copy/ do katalogu /where/to.
• ( cd /dir/to/copy && tar -c . ) | ( cd /where/to/ && tar -x -p ) Kopiuje (wraz z prawami) zawartość katalogu copy/ do katalogu /where/to.
• ( tar -c /dir/to/copy ) | ssh -C user@remote 'cd /where/to/ && tar -x -p' -> Kopije (wraz z prawami) katalog copy/ na inny komputer remote:/where/to/.
• dd bs=1M if=/dev/sda | gzip | ssh user@remote 'dd of=sda.gz' -> Tworzy kopię dysku na innym komputerze.

$rsync
• rsync -P rsync://rsync.server.com/path/to/file file -> Pobiera tylko różnice. W razie problemów z połączeniem można używać wielokrotnie.
• rsync --bwlimit=1000 fromfile tofile -> Kopiuje lokalnie z ograniczeniem maksymalnej prędkością. Rodzaj nice dla operacji WE/WY.
• rsync -az -e ssh --delete ~/public_html/ remote.com:'~/public_html' -> Tworzy mirror strony (wraz kompresją i szyfrowaniem danych).
• rsync -auz -e ssh remote:/dir/ . && rsync -auz -e ssh . remote:/dir/ -> Synchronizuje aktualny katalog z katalogiem na serwerze.

$ssh
• ssh $USER@$HOST command -> Wykonuje command na $HOST jako $USER (standardowo commend to shell).
• ssh -f -Y $USER@$HOSTNAME xeyes -> Wykonuj GUI command na $HOST jako $USER.
• scp -p -r $USER@$HOST: file dir/ -> Kopiuje wraz z prawami na $HOST do katalogu domowego użytkownika $USER.
• ssh -g -L 8080:localhost:80 root@$HOST -> Przekazuje połączenia do $HOSTNAME:8080 na $HOST:80.
• ssh -R 1434:imap:143 root@$HOST -> Przekazuje połączenie z $HOST:1413 na imap:143.

$wget
• (cd cli && wget -nd -pHEKk http://hajlo.com/example.html -> Tworzy kopię strony internetowej w lokalnym katalogu.
• wget -c http://www.example.com/large.file Kontynuuje pobieranie częściowo ściągniętego pliku.
• wget -r -nd -np -l1 -A '*.jpg' http://www.example.com/dir/ -> Kopiuje zbiór plików do lokalnego katalogu.
• wget ftp://remote/file[1-9].iso/ -> FTP wspiera bezpośrednio wyrażenia regularne .
• wget -q -O- http://www.pixelbeat.org/timeline.html | grep 'a href' | head -> Natychmiast przeszukuje dane.
• echo 'wget url' | at 01:00 -> Pobiera dany URL o 1 w nocy do obecnego katalogu.
• wget --limit-rate=20k url -> Pobiera z małym priorytetem (w tym wypadku limit to 20KB/s).
• wget -nv --spider --force-html -i bookmarks.html -> Sprawdza linki w pliku.
• wget --mirror http://www.example.com/ -> Efektywnie uaktualnia lokalna kopię strony (można użyć w programie cron).

$Sieć
• ethtool eth0 Pokazuje status urządzenia sieciowego eth0
• ethtool --change eth0 autoneg off speed 100 duplex full -> Ręcznie ustawia prędkość urządzenia sieciowego.
• iwconfig eth1 -> Pokazuje status urządzenia bezprzewodowego eth1.
• iwconfig eth1 rate 1Mb/s fixed -> Ręcznie ustawia prędkość urządzenia bezprzewodowego.
• iwlist scan -> Pokazuje dostępne sieci bezprzewodowe.
• ip link show -> Pokazuje urządzenia sieciowe.
• ip link set dev eth0 name wan -> Zmienia nazwę urządzenia eth0 na wan.
• ip link set dev eth0 up -> Włącza (lub wyłacza) urządzenie sieciowe eth0.
• ip addr show -> Pokazuje adresy urządzeń.
• ip addr add 1.2.3.4/24 brd + dev eth0 -> Dodaje (lub kasuje) adres IP i maskę sieciową (255.255.255.0).
• ip route show -> Pokazuje ruting.
• ip route add default via 1.2.3.254 -> Ustawia standardową bramkę wyjścia na 1.2.3.254.
• host hajlo.com -> Pokazuje informacje IP dla nazwy DNS albo na odwrót..
• hostname -i -> Pokazuje lokalny adres ip (równoważne z host `hostname`).
• whois pixelbeat.org Pokazuje informacje whois dla nazwy lub adresu IP.
• netstat -tupl -> Pokazuje usługi internetowe.
• netstat -tup -> Pokazuje aktywne usługi internetowe z i do komputera.

$Sieć w systemie Windows (Zalecane zainstalowane narzędzie samba)
• smbtree -> Pokaż komputery z Windowsem. Zobacz też polecenie findsmb.
• nmblookup -A 1.2.3.4 -> Pokaż windowsową nazwę (netbios) dla danego adresu ip.
• smbclient -L windows_box -> Pokaz katalogi współdzielone na komputerze z Windowsem lub serwerze samby.
• mount -t smbfs -o fmask=666,guest //windows_box/share /mnt/share -> Podłącz katalog współdzielony.
• echo 'message' | smbclient -M windows_box -> Wyślij wiadomość popup do komputera z Windowsem.


$Systemy plików

• mount -o loop -t iso9660 ścieżka/do/iso katalog → Montuje obraz ISO w podanym katalogu
• mount -t iso9660 ścieżka/do/iso katalog → Montuje płytę cd/dvd w podanym katalogu
• mount -o ro /dev/sdxY katalog → Montuje system plików w trybie tylko do odczytu.
• mkfs.ext4 /dev/sdxY → Formatuje partycję w systemie plików ext4.
• fsck /dev/sdxY → Sprawdza system plików w poszukiwaniu błędów.
• touch /.forcefsck → Wymusza sprawdzenie systemu plików po ponownym uruchomieniu komputera

$Inne
• id → Pokazuje nasz id oraz grupy, do których należymy.
• groupadd użytkownik → Dodaje grupę w systemie.
• adduser użytkownik → Dodaje użytkownika (bez dodatkowych argumentów pyta o wszelkie szczegóły)
• deluser użytkownik → Usuwa danego użytkownika z systemu.
• chmod uprawnienia pliki → Zmienia uprawnienia plików lub katalogów (z opcją -R). Wcześniej zapoznaj się z notacją polecenia chmod.
• chown użytkownik:grupa pliki → Zmienia właściciela pliku lub katalogu (z opcją -R).
• passwd użytkownik → Zmienia hasło użytkownika.
• su użytkownik → Loguje na konto danego użytkownika i uruchamia powłokę (wiersz polecenia). Użytkownik root może logować się na dowolnego użytkownika bez podawania hasła.
• su użytkownik -c "polecenie" → Loguje na konto danego użytkownika i wykonuje polecenie.

(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-11-2012 16:44 przez DamiaX.)

(19-11-2012 18:26) #2

RE: Terminal -> Czy taki straszny jak go malują ?

Winek chcę zwrócić Ci uwagę na te słowa:

(18-11-2012 15:51)DamiaX napisał(a):  W tym wątku przedstawię wam ogrom uporządkowanych grupami komend ułatwiających nam pracę w konsoli.


[Obrazek: 2B31awhgwrOiRx39rUsBQf]

Copyright © 2012 DamiaX
Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Linki

Copyrights

Tłumaczenie: Polski Support MyBB Silnik MyBB Styl: Darek